Головна » Файли » Практична підготовка

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА»
27.10.2021, 11:02

1. Опис навчальної практики з дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна (освітня) програма, освітньо-професійний ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної практики з дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 

3

Галузь знань

20  «Аграрні науки та продовольство»

 

Спеціальність (професійне

спрямування):

201 «Агрономія»

 

Нормативна

Модулів

1

Освітньо-професійна (освітня) програма:

«Агрономія»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів

3

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-

Семестр

Загальна кількість годин

90

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

 

самостійної роботи студента

 

 

 

 

30 год

 

 

15  год

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

60 год.

Практичні, семінарські

-

Лабораторні

-

Самостійна робота

30 год

Індивідуальні завдання

-

Вид контролю:залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60 год. / 30 год. (67% / 33%)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:закріплення бази знань здобувачів освіти стосовно основних понять, термінів і визначень з дисципліни; формування у фахівців конкретного розуміння того, що сучасні технології зберігання і переробки продукції рослинництва – це цілісні науково обґрунтовані системи з комплексом незамінних, взаємопов’язаних елементів, які виконують функцію системи, сутність якої полягає у зберіганні, переробці та якості сільськогосподарської продукції, формування практичних вмінь та навичок, передбачених навчальною програмою дисципліни; забезпечення виконання міжпредметних зв’язків; розвиток навичок самостійної роботи здобувачів освіти та самоконтролю; формування наукового світогляду здобувачів освіти; розвиток у здобувачів освіти логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної культури, пам’яті, уваги, інтуїції.

Завдання: отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок здобувачів освіти з окремих розділів дисципліни, потрібних у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, достатніх для успішного оволодіння знаннями про різні способи та методи зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; розвиток навичок логічного мислення; стимулювання мотиваційної сфери здобувачів освітита забезпечення наочності навчального матеріалу шляхом використання новітніх технологій та засобів навчання.

Загальні компетентності:

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності.

ЗКЗ. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань.

ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій.

ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести

соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення.

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК10. Уміння працювати автономно та в команді.

Фахові компетентності:

ФК1. Знання і розуміння предметної області своєї професії.

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці.

ФКЗ. Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну політику в межах виробництва екологічно-безпечної продукції рослинництва.

ФК7.Здатність вирощувати, розмножувати сільсько­господарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

ФК9. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв'язання виробничих технологічних задач.

ФК10. Навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузях сільськогосподарського виробництва.

ФК14. Навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

ФК16. Навички здійснення безпечної діяльності.

3. Програмовані результати навчання

ПРН 7. Аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рослинництва.

ПРН10. Уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у професійний діяльності.

ПРН11. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем агрономії.

ПРН14. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців і широкого загалу.

ПРНЇ 16. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній агрономічній сфері.

ІТРН17. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. .

ПРН18. Відстоювати свої погляди в розв'язанні професійних завдань.

 ПРН19. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.

ПРН20. Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених ситуаціях.

 

4. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1Ознайомлення з нормативними документами, виробничі умови  зберігання

 

Тема 1.1Ознайомлення зі стандартами та нормами на зерно

Тема 1.2Ознайомлення із виробничими умовами зберігання зерна

Тема 1.3Визначення показників якості та кількісно-якісний облік зерна

 

Змістовий модуль 2. Режими і способи зберігання плодоовочевої продукції. Переробка плодоовочевої продукції

 

Тема 2.1Режими і способи зберігання плодоовочевої продукції

Тема 2.2Товарне оцінювання плодоовочевої продукції

Тема 2.3Переробка плодоовочевої продукції

 

Змістовий модуль 3.Виробництво борошна, хліба та круп, переробка олійних культур та цукрових буряків

 

Тема 3.1Виробництва борошна та круп

Тема 3.2Виробництво хліба

Тема 3.3Переробка олійний культур

Тема 3.4Зберігання та переробка цукрових буряків

Категорія: Практична підготовка | Додав: golovankoxa
Переглядів: 171 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar