Головна » Статті » Мої статті

ЗАНЯТТЯ-ТРЕНІНГ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Пріоритетним завданням перед вищими і середніми навчальними закладами є активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Тому необхідно їх заохочувати, викликати інтерес до навчання, вміти перетворити заняття у цікавий та незабутній досвід. Цього досягти можливо лише тоді, коли викладач буде використовувати у своїй роботі активні форми та методи навчання, що, в свою чергу, дасть змогу перетворити здобувачів освіти з пасивних отримувачів інформаціїна активних учасників заняття.

Головною метою професійної освіти є підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможногофахівця, який здатний до ефективної праці за спеціальністю. Важливо викликати інтерес до майбутньої професії, починаючи з навчання в коледжі. Адже саме у молодому віці мозок людини найбільше здатен сприймати інформацію, в цей період у здобувача освіти формується світогляд. У період навчання основне місце відводиться традиційному навчанню.  Однак така підготовка майбутніх спеціалістів все більше відстає від сучасних вимог. Основою освіти повинні стати непросто вивчення навчальних дисциплін, а самі способи мислення та діяльності здобувачів освіти. Необхідно не тільки випустити спеціаліста, який отримав підготовку високого рівня, але і включити його вже на стадії навчання в розробку нових технологій, адаптувати до умов певного виробничого середовища, зробити його провідником нових рішень.

Використання інтерактивних методів навчання має велике значення при підготовці здобувачів освіти технологів харчових виробництв у зв’язку з тим, що випускники у своїй майбутній діяльності будуть застосовувати інноваційні технології. Інтерактивне заняття на сьогоднішній день має стати дієвим  ключем для запоруки розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти. Заняття-тренінг як інтерактивний метод навчання дає можливість здобувачам освіти оволодіти більш високим рівнем особистої соціальної активності, створити такі умови навчання, при яких неодмінно все вивчається і запам’ятовується; стимулюються творчі здібності; формуються професійні і особистісні компетенції студентів, вони освоюють напрямки та прийоми досягнення поставлених цілей.Даний метод допомагає наблизити навчання до практики повсякденного життя, формує не тільки знання, навички та вміння з дисципліни, але і активну життєву позицію.Суттєвою перевагою заняття-тренінгу є оволодіння новими знаннями через власний досвід, тобто самостійне виконання дій, а не тільки отримання інформації.Під час проведення тренінгу створюється атмосфера розкутості, вони можуть активно проявити свої здібності, можливості, самостійність та активізувати умови для саморозвитку.

Заняття-тренінг - це інтерактивний формат навчання, який є досить цікавим та розширює діапазон сприйняття інформації.На своїх заняттях я прагну створити творчу атмосферу, де кожен із учасників має змогу висловити власну думку, зайняти власну позицію. Довіра до викладача формується з малого. Це і зовнішній вигляд, манера поведінки, здатність до продуктивного спілкування. Коли встановлено контакт зі студентами, це є запорукою успішного навчання. Викладачеві довіряють,  на нього рівняються, його слухають і чують. Викладач під час тренінгу виступає організатором процесу навчання, консультантом, коучем. Головним у такому процесі навчання є взаємодія між здобувачами освіти і співпраця. Моєю метою є дослідити різні методи набуття студентами професійного досвіду; сформуватиу здобувачів освітиякості, якими повинен володіти цінний робітник; виявити їх сильні та слабкі сторони як потенційного робітника; навчитивміло використовувати свій час; бути організованими; бути гнучкими та готовими змінитись при вирішенні різних завдань; сформуватистиль професійного спілкування; вчитись приймати конструктивну критику та виправляти помилки.Якщо здобувачі освіти  будуть знати більше, ніж середньостатистичний працівник, то зможуть досягти більшого успіху в кар’єрі. Без сумніву, тренінгові заняття дозволяють виявити та посилити лідерські якості через мотивацію здобувачів освіти до активного саморозвитку. Одним із прийомів, що використовую на своїх заняттях є завдання «Валіза»на складання необхідних знань і умінь до багажу лідера. Лідер розвивається через безперервний процес самопізнання, навчання, освіти та отримання досвіду. Він далекоглядний, виходить за рамки  звичного кола речей. Передбачає, думає і планує заздалегідь. Ризикує, приймає рішення у тій чи іншій ситуації.

Під час проведення занять-тренінгів я мотивую здобувачів освіти робити дії, які принесуть їм користь та допоможутьрозвиватись в майбутній професії.Під час проведення тренінгу основна увага приділяється практичному опрацюванню матеріалу, коли при виконанні спеціальних завдань студенти можуть проявити свої здібності, закріпити набуті раніше знання і навички. Слід зазначити, що проведення тренінгів може докорінно змінити ставлення до певних речей і сформувати нове світосприйняття через обмін знаннями, ідеями, способами вирішення завдань.Найкращі результати від проведення тренінгів можна отримати за умови, якщо правильно підібраний набір методів та форм роботи залежно від потреб студентів. Заняття-тренінги сприяють кращому засвоєнню нової інформації; швидкому  та результативному набуттю необхідних умінь і навичок; викликають інтерес до навчання; розвитку нестандартного, креативного мислення; комунікабельності; швидкому прийняттю правильних рішень; всебічному розвитку особистості, яка зможе знайти вихід з будь-якої життєвої або виробничої ситуації.

Серед основних методів під час проведення занять-тренінгів  слід виділититакі,  як

  • навчання практикою - рольові ігри, вирішення ситуацій – допомагає засвоїти інформацію, розкрити пошукові можливості майбутнього фахівця. На практичних заняттях з дисципліни «Мікробіологія зберігання та переробки плодів та овочів» здобувачі освіти розподіляють соціально-статусні ролі, отримують навички проведення лабораторних досліджень, а також основи управлінських навичок в умовах «студентська група-викладач»;

  • обговорення в групах – дозволяє учасникам поділитись своїми думками з відповідної теми; дискусії цінні тим, що дозволяють учасникам мислити, детально обговорювати власні висновки та поважати думки інших;

  • метод «мозкового штурму», під час якого вирішується подвійна задача: з одного боку даний метод застосовується в професійній діяльності технолога, з іншої – викладача, здобувачі освіти доводять важливість рішення ситуаціївигаданоїабо взятоїіз реального життя;

- під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити завдання, короткий текст; визначити ставлення (думку) партнера до даного питання, твердження; зробити критичний аналіз роботи один одного; сформувати підсумок вивченої теми;

- виконання індивідуальних завданьрозвиває у здобувачів освіти такі навички, як самостійність прийняття рішень, креативність, відповідальність, освоєння сучасних технік тайм-менеджменту;

- «співбесіда» дозволяє обговорити зовнішній вигляд, вивчити цінні навички майбутнього фахівця, бути готовим до пробного інтерв’ю.

Отже, застосування такого інтерактивного методу навчання як заняття-тренінг дасть змогусформувати у здобувачів освіти пізнавальні інтересидо майбутньої професійної діяльності.Під час тренінгу здобувачі освіти  реалізують свої інтелектуальні можливості, краще засвоюють навчальний матеріал, здатні проявляти аналізуючи та самостійні якості. Проведення занять-тренінгів дозволяє сформувати проактивних сучасних вмотивованих молодих людей, які свої навички і вміння зможуть використовувати як у професійній діяльності, та к і у повсякденному житті.


Література:

В.В. Ягоднікова. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі. навч. посіб.  – Київ: Персонал, 2009. - 15с.

Дудник Т.П., Лихогод Н.Г. Організація навчально-виховного процесу. Випуск 19: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації/ред. Дудник Т.П., Лихогод Н.Г. – Київ: Аграрна освіта., – 2015. – 448с.

Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навч. посіб. / Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, – 2012. – 180 с.

Поясок Т. Б. Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу»: навч.посіб. / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, О. В. Костенко. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., –2020. – 228 с.

Категорія: Мої статті | Додав: golovankoxa (21.10.2021)
Переглядів: 174 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar